Regisztráció
Jelentkezés adatlap adatainak átemelésével
Név
Elérhetőségek
Ajánló
Pozícióval kapcsolatos információk
A munkába állás várható időpontjának megadása kötelező!
Fájl feltöltés
{{file.name}} {{file.size}}
*
Legalább egy file feltöltése kötelező!
Jelszó megadása
Adatkezelési nyilatkozat
Válassza ki, hogy milyen formában engedélyezi adatainak kezelését és a nyilatkozat elolvasását követően véglegesítse a regisztrációját!
Az adatkezelési nyilatkozat elfogadása nélkül sajnos nem regisztrálhat adatbázisunkba!

Adatkezelési tájékoztató

Nexogen Kft. – Karrier portál

 

1. Adatkezelő neve: Nexogen kft.

A pályázók által megadott személyes adatokhoz csak a Nexogen Kft. toborzási, kiválasztási folyamatában szükségszerűen résztvevő, a munkaerő felvételben javaslattételi vagy döntési jogkörrel rendelkező illetékes munkatársainak van hozzáférése.


2. Adatkezelő elérhetőségei

Székhely: 1112 Budapest, Menyecske u 27.

e-mail: reception@nexogen.hu

web: www.nexogen.com

 

3. Adatkezelés célja

Adatkezelésünk célja a Nexogen Kft. által meghirdetett állásra való jelentkezés, a pályázat elbírálása, munkaviszony létesítése, szükség esetén az elbírálás jogszerűségének igazolása, illetve – amennyiben a pályázata, és adatai további kezeléséhez hozzájárul – úgy az Ön értesítése olyan esetleges jövőbeli állásajánlatokról, melyek a Nexogen Kft. megítélése szerint az Ön képzettségének és szakmai tapasztalatainak megfelelnek.

 

4. Kezelt adatok köre

A Nexogen Kft. a jelentkezők következő adatait kezeli: családi- és utóneve, e-mail címe, telefonszáma, levelezési címe, arcképe, műszaki és/vagy személyiség tesztek eredménye, önéletrajzában és az Ön által beküldött, továbbá a kiválasztási eljárás során létrejövő pályázati anyagban – ideértve a személyes meghallgatása keretében létrejövő, illetve a munkakör betöltésére való alkalmasságának megítélésére létrehozott dokumentumokat is - szereplő adatok. Munkaszerződés elkészítéséhez kezelt további adatok: születési hely és idő, édesanyja neve, állandó lakcíme, TAJ-száma, adószáma, legmagasabb végzettséghez tartozó intézmény neve és végzés éve, oklevél száma. 

 

5. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a jelentkezés során közvetetten szerzett adatok esetén az Ön hozzájárulása, melyet Ön a pályázata vonatkozásában eljáró munkaerő-közvetítéssel és/vagy személyzeti tanácsadással foglalkozó gazdasági társaság részére adott, mely hozzájárulása kiterjedt többek között személyes adatainak Nexogen Kft. részére való továbbítására. Az ilyen adatkezelésért és az Ön személyes adatai továbbításának jogszerűségéért kizárólag azon gazdasági társaság felel, amely részére Ön hozzájárulását adta, a vonatkozó adatkezelési szabályzatban foglaltak szerint. Amennyiben észleli, hogy a Nexogen Kft. az Ön megfelelő hozzájárulása nélkül kezeli személyes adatait, szíveskedjen haladéktalanul értesíteni a Nexogen Kft.-t a fenti elérhetőségek valamelyikén, hogy a Nexogen Kft. megvizsgálhassa az adatkezelés jogszerűségét és adott esetben intézkedhessen annak megszüntetése iránt.

 

Közvetlen jelentkezés esetén az adatok kezelésének alapja az Ön hozzájárulása, amelyet a pályázati anyag beküldésének tényével és a jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával a Nexogen Kft. megadottnak tekint, illetve a munkaszerződés létrehozása. 

 

6. Adattárolás határideje

Az Ön pályázatát és az abban foglalt, vagy ahhoz kapcsolódó személyes adatait fenti célból Nexogen Kft. a kiválasztási folyamat (pályázat) lezárultáig kezeli. Sikeres jelentkezés esetén a munkaszerződés megkötésével a jelen tájékoztató szerinti adatkezelést a Nexogen Kft. megszünteti.

 

Amennyiben ahhoz Ön hozzájárult, a Nexogen Kft. a jövőbeni állásajánlatokról való értesítés céljából a pályázat lezárultát követő 60 (hatvan) hónapig kezeli, melyről a Nexogen Kft. évente a megadott e-mail címen emlékezteti Önt.

 

Ön a fentiek szerinti hozzájárulását bármikor visszavonhatja, mely esetben a Nexogen Kft. az adatkezelést megszünteti, és az Ön teljes pályázati anyagát, és valamennyi adatát törli. Amennyiben még nem zárult le a kiválasztási folyamat, úgy a hozzájárulás visszavonása esetén az Ön pályázatát visszavontnak tekintjük. Hozzájárulásának visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján a Nexogen Kft. által végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

7.  Adatfeldolgozók

Tájékoztatjuk, hogy a Nexogen Kft. az adatkezelés során a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe: 

 Jelöltkezelő rendszer biztosítása:

Evolution Consulting Kft.

Cím: 3531 Miskolc, Báthory István u. 12.

E-mail: info@evolution-consulting.hu 


8. Érintetti jogok

Kérésére tájékoztatjuk személyes adatainak kezeléséről és az adatkezelés körülményeiről.

Kérésére hozzáférést biztosítunk a kezelt személyes adataihoz és az adatkezeléshez kapcsolódó információkhoz, és a kezelt adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Amennyiben az adatai kezelése automatizáltan történik, úgy Ön jogosult arra, hogy az Ön által rendelkezésre bocsátott, Önre vonatkozó adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

Kérésére pontatlan adatait helyesbítjük, kiegészítjük.

Kérésére azon személyes adatait, amelyek megőrzésére nincs jogszabály által előírt kötelezettségünk, vagy más jogalapunk, töröljük.

Kérésére és a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett esetekben személyes adatainak kezelését korlátozzuk.

Saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozhat az adatai kezelése ellen.

 

9. Hatósághoz fordulás joga

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett bejelentéssel Ön vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelme következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Cím:1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://www.naih.hu 

 

Az Ön jogainak megsértése, valamint a tiltakozása elutasítása esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön választása szerint a Nexogen Kft. székhelye szerint illetékes, vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bírósági eljárásról további információkat a www.birosag.hu honlapon tudhat meg.